Pythonpython守护进程监控hive server
作者:天航 / 发布于2017-3-23/ 110
1. 首先将Hive thrift server添加到系统服务后台运行 添加方法地址http://jiedushi.blog.51cto.com/673653/608990 2. 利用Python daemon守护进程监控hive server进程
评论列表